වතුරින් මතුවූ කිඳුරු දෙවඟන

Author

Categories

Share

Model – Trilby Solomonsz
Photography – Moorthi U Senewirathna
Makeup – Sandya Bandara (Salon Dandy) 
Costume – Kanishka Sangabo Dias 

Author

Share