නිස්සාර

Author

Categories

Share

ගීතය – නිස්සාර
ගායනය – අභිෂේකා විමලවීර
පද රචනය – අභිෂේකා විමලවීර
සංගීතය – දිලුම් තේජන

Author

Share