එක පුරහඳකට හැකිවෙයි අසිරිය විදන්න අහස් ගැබේ

Categories

Share

සිතිවිලි ගොන්නම සසලව නිදි නැති නෙත් යුග නිති කැළඹේ…
ඇතිරිලි කෙතරම් යෙදුවද සීමා නැති පෙම දැනෙයි ඔබේ…
මැසිවිලි නැගුවද තරු ගොන්නම සපුරන්නට අයිති නුබේ…
එක පුරහඳකට හැකිවෙයි අසිරිය විදන්න අහස් ගැබේ…

සුවිසල් රුක්ගොමු කෙතරම් තිබුනද තුරුලිය ගහන වනේ…
හිත ගිය දණ්ඩත් මහමෙර වාගෙම දෑසට නතුව පෙනේ…
අතුමුල් විහිදා නිති හද වනයේ අණසක පැතිරු මෙනේ…
කෙතරම් බාධා ආවත් ඔබ මා නිසලයි මෙමට දැනේ…

Author

Share