පදකින් ලියා අමුණමි වියො දුක කෙතරම්

Categories

Share

සඳකින් දෙවුනු පිණිදිය දෙන සිසිල තරම්…
බිඳකින් අඩු නොවේ ඔබගේ පෙම මනරම්..
මදකින් බිඳුන මුත් අපගේ සිත් කෙතරම්…
යදකින් බැඳුන සේ හද සොව වේ මෙතරම්…

ළඳකින් වෙන් කරන් මා ගෙන දිවිය තරම්…
කොඳකින් සුපිපි මලකට දී අදර වරම්..
නදකින් ඔබේ සියොළඟෙහිම දැවෙ මෙතරම් …
පදකින් ලියා අමුණමි වියො දුක කෙතරම්…

හැකිවෙයි ඉවසන්න ඔබ එන දින එනකල්…
රැකි පෙම ගිලිහුනොත් හදවත වේය විකල්….
දැකිමුත් දුර දිගක් වදනේ කියූ විසල්…
නොකි යූ සිතැඟි ඉකිලයි උදෙසා රැකවල්

Author

Share