යශෝධා විමලධර්මට හැඬවුණු මංගල සීනුව

Categories

Share

Modal :Yashodha Wimaladharma

Photography : Champika Rathnayaka

Bridal Dresser : Chami Perera

Chami Perera Bridal Salon Branch : Colombo & Bandarawela Contact : 077 34 2087

Author

Share